Haldi

Date : December 9, 2014

Mahuratam : 3:00pmVenue:

K. Mahim(Dugari)

Dist - Palghar, 401402


Wedding

Date : December 10, 2014

Mahuratam : 5:10pmVenue:

Shantashil Resort

Poolnaka Mahim kelve beach Road

Kelva Maharashtra

+91-22-6150 6363

http://www.nivalink.com/hotel/shantashil